Tagfelvétel

Tagfelvétel

Kik lehetnek az egyesület tagjai?

Érvényes magyarországi lakcímmel rendelkező siket vagy nagyothalló személyek.

A hallásveszteségének átlaga a 250, 500, 1000 és 2000 Hz frekvenciákon a jobban halló fülön a 40 dB-t meghaladja, vagy a rosszabbul halló fülön az átlag eléri a 80 decibelt. Ennek igazolására egy évnél nem régebbi, Magyarországon kiadott, audiológus szakorvos által aláírt, az ellátó-hely olvasható bélyegzőjével és olvasható orvosi körbélyegzővel ellátott eredeti audiogram alkalmas, amelyen legalább az alábbi adatok szerepelnek:

  • A vizsgált személy neve, születési ideje, lakcíme, TAJ száma
  • A vizsgálat dátuma
  • Audiometer típusa, száma
  • A vizsgálatot végző audiológus aláírása
  • Hangvillával történő vizsgálat (Weber és Rinné vizsgálatok) eredményei
  • Lég- és csontevezetés vizsgálatok eredményei
  • Kellemetlenségi küszöb vizsgálat eredménye
  • Beszédhallás vizsgálat (Szó- és számpróba) eredménye
  • Stapedius reflex vizsgálat

Gyermek, aki 6. életévét még nem töltötte be, és e gyermek után, a gyermek halláskárosodása miatt magasabb összegű családi pótlék került megállapításra. A tagfelvételi kérelemhez a gyermek után a magasabb összegű családi pótlékot megállapító határozat egy évnél nem régebbi eredeti példányát, vagy ennek hiteles másolatát kell bemutatni, melyről a tagfelvételkor az Egyesület ügyintézője által aláírt másolat készül. A gyermek törvényes képviselője minden évben a tagdíjfizetéssel egyidejűleg köteles bemutatni a gyermek után a magasabb összegű családi pótlékot megállapító határozat egy évnél nem régebbi eredeti példányát. Amennyiben a gyermek a 6. életévét betöltötte, úgy az A. pontban jelölt feltételeknek kell megfelelnie, e feltételek fennállását a 6. év elérése után igazolni kell.

A 18. életévüket be nem töltött személyek belépési szándéknyilatkozatukat törvényes képviselőjük útján tehetik meg.

A bővebb részletek: itt